ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเที่ยวเขาใหญ่

เที่ยวเขาใหญ่

การที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสถานที่สำคัญๆ นั้นแน่นอนว่าเราต้องมีการโฆษณาหรือการชี้แนะว่า สถานที่แห่งนั้นแห่งนี้เหมาะและคู่ควรกับการใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างไร เรามาดูปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเขาใหญ่กัน

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของเพื่อน วีดิโอ และภาพถ่ายจากเพื่อนๆ ที่เข้าชมสถานที่สแกนแล้ว ตามด้วยรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

สถิติที่แสดงให้เห็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ 7P ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว

การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการโฆษณาอุทยานแห่งชาติผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ทางกายภาพและกระบวนการแล้ว จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ 7P มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญที่สุดคือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รองลงมาคือ ราคาเพราะค่าเข้าชมที่เหมาะสม ราคาอาหารและเครื่องดื่มเป็นราคามาตรฐานที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพนักงานทางกายภาพและกระบวนการจึงไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว